Vnitřní řád ZKO Č. 766 Březová u Sokolova

Vnitřní řád ZKO Č. 766 Březová u

Sokolova

Základní kynologická organizace č. 766 Březová u Sokolova, dále jen ZKO, je dobrovolnou, otevřenou, zájmovou, sportovní kynologickou organizací. Je řízena Českým kynologickým svazem, výborem ZKO a usnesením členské schůze. Nejvyšším rozhodujícím orgánem je členská schůze. Ve své činnosti vychází ze stanov ČKS a Zákona č.149/2004 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění. Spolupracuje s dalšími organizacemi, které zajišťují výcvik psů, jejich chov a propagaci kynologického sportu. Každý člen ZKO Březová u Sokolov má svá práva a povinnosti, jimiž je povinen se řídit.

 

 

 

 1. ČLENSTVÍ

 

Členem ZKO se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a úkoly organizace. O přijetí rozhoduje výbor ZKO na základě písemné přihlášky.

 

Občané mladší 18-ti let se mohou stát členy ZKO pokud s jejich členstvím vysloví souhlas jejich zákonný zástupce.

 

Podmínky přijetí:

 • Podání přihlášky

 • Souhlas se stanovami ČKS a Vnitřním řádem ZKO

 • Schválení přihlášky výborem ZKO

 • Zaplacení členských příspěvků na daný rok (1000 Kč, 800 Kč mládež a důchodci)

 

Přechází-li člen z jiné organizace, musí mít řádně ukončené členství. Žadatel o členství ZKO, který v minulosti svým jednáním prokazatelně způsobil škodu ZKO, může být opětovně přijat pouze po vyrovnání této škody, o jeho přijetí rozhoduje členská základna. Člen ZKO nebo hostující člen, kterému členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členského příspěvku.

 

Zánik členství

K zániku členství dochází při:

-nezaplacení členských příspěvků ve stanovené lhůtě

-nezaplacení neodpracovaných brigádnických hodin ve stanovené lhůtě (150 kč/h)

-porušení stanov ČKS a Vnitřního řádu ZKO.

- o vyloučení člena rozhoduje výbor ZKO a návrh předkládá členské schůzi.

 

 

 1. HOSTOVÁNÍ

 

Podmínky přijetí hostujícího člena:

 • Předložení písemné žádosti o hostování.

 • Po schválení žádosti výborem uhrazení poplatku za hostování ve výši 800 Kč za kalendářní rok nebo 400 Kč za půl roku.

 

Hostujícím členem se může stát i člen jiné ZKO na základě písemné žádosti o hostování. O jeho přijetí rozhoduje výbor ZKO. Hostující člen má stejná práva a povinnosti jako stálí členové, s výjimkou práva hlasování, zvolení do orgánů ZKO a povinnosti odpracovat stanovený počet brigádnických hodin.

             KURZ VÝCVIKU

 

 

Cena kurzu výcviku posluštnosti je 80,-Kč za jednu lekci, kdy je stanoveno zaplacení předem minimálně 5-ti lekcí. Z lekce je možno se omluvit minimalně 24 hodin před zahájením dané lekce. Pokud se tak nestane lekce propadá bez možnosti náhradního termínu nebo vrácení peněz.

 
 1. PRÁVA ČLENŮ

 

- Volit (od 18-ti let) a být volen (od 18-ti let) do výboru ZKO, revizní komise, ostatních komisí v rámci ZKO a jako delegovaný zástupce ZKO na oblasti ČKS.

- Užívat výcvikový prostor.

- Zúčastňovat se výcviku v určené výcvikové dny a hodiny, popřípadě po individuální domluvě s výcvikářem nebo předsedou.

- Užívat výcvikové pomůcky v určené výcvikové dny a hodiny.

- Ve výcvikové dny užívat majetek ZKO, který je určen k užívání všem členům ZKO.

- Písemnou formou podávat výboru ZKO žádosti, návrhy, připomínky a stížnosti na činnost ZKO a jejich členů. Vyžadovat od výboru stanovisko k podaným podnětům do 30ti dnů a to písemnou formou. Při sporném rozhodnutí, pokud tak neučiní výbor ZKO, písemně požádat revizní orgán o prošetření a být písemně seznámen s výsledkem prošetření.

- Nechat se zastupovat na základě udělené, úředně ověřené, plné moci jiným členem ZKO na jednání členské schůze včetně hlasování.

 

 

 1. POVINNOSTI ČLENŮ

 

- Dbát pokynů členů výboru, zejména předsedy a výcvikáře.

- Dodržovat Vnitřní řád.

- Mít zaplacen členský příspěvek, který je stanoven částkou 1000,-Kč na kalendářní rok.

Důchodci a mládež do 18ti let 800,-Kč na rok. Členský příspěvek na další rok je splatný jednorázově a to zpravidla na výroční členské schůzi, nejpozději však do 31.12. předchozího roku.

- Odpracovat 15 brigádnických hodin (mládež do 15-ti let 8 brigádnických hodin) a to v období od 1. ledna do 30. listopadu. Brigádnické hodiny jsou mezi členy ZKO nepřenosné, nedají se převádět do dalšího roku. Za člena ZKO může brigádnické hodiny odpracovat rodinný příslušník nebo jím určená osoba, nikoliv člen ZKO (na základě písemné žádosti člena adresované výboru ZKO). Výbor ZKO může rozhodnout o úpravě povinnosti odpracování brigádnických hodin z důvodu pokročilého věku (důchodci) nebo vážného zdravotního stavu člena (na základě písemné žádosti předložené žadatelem nebo na návrh člena výboru).

- Za každou neodpracovanou hodinu je stanoven sankční poplatek 150 Kč. Pokud člen neodpracuje brigádnické hodiny do konce listopadu daného roku a neuhradí sankční poplatek v příslušné výši do 31.12, nebude jeho členství nadále prodlouženo (nebude přijat členský poplatek na další rok).

- Psovod se účastní výcviku se psem řádně upraveným, vybaven obojkem (doporučen hladký jednořadý stahovací obojek) popř. postrojem, vodítkem (ne navíjecím), stopovacím vodítkem a motivačními pomůckami (hračky, pamlsky).

- Dodržovat zákaz volného nekontrolovaného pobíhání a venčení psů po areálu ZKO, v případě znečištění výkaly odstranit.

- Psy odkládat na určené místo nebo je uvázat.

- Nevyvolávat konflikty a nepodporovat agresi mezi psy navzájem. Psovod zodpovídá za chování svého psa a škody jím způsobené. Vstup na cvičiště jen na vlastní nebezpečí psovoda!

- Na cvičiště docházet pouze se zdravým psem, který nejeví známky přenosné nemoci a má platné očkování proti vzteklině. Na vyžádání výcvikáře je člen povinen mu předložit očkovací průkaz psa ke kontrole, popřípadě doložit platnou veterinární zprávu dokládající dobrý zdravotní stav psa.

- Při výcviku se psovod ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho neúměrně netrestá.

- Háravé feny mají na cvičiště přístup po dohodě s výcvikářem.

- Cvičiště a jeho zařízení udržuje psovod v pořádku a čistotě, neničí zařízení, a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště.

- Neničit cvičební pomůcky a tyto vrátit na původní místo.

- Pomáhat dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO a při činnosti, aktivně se zajímat o dění v ZKO (sledovat vývěsku a webové stránky organizace - zde jsou uveřejňovány aktuální informace o cvičební době, apod.) www stránky organizace: https://zko-brezova-c-766.webnode.cz + Facebook

- Oznámit výboru ZKO způsobené nebo zjištěné poškození majetku ZKO.

- Člen má dále povinnost upozornit výbor ZKO, jeho člena nebo členskou schůzi na porušování stanov ČKS, Vnitřního řádu ZKO nebo Zákona na ochranu zvířat.

- Seznámit s výše uvedenými povinnostmi také své hosty v areálu.

- V případě porušování těchto povinností má výcvikář oprávnění psovoda z výcviku vyloučit, o tomto informuje zbytek výboru!

 

Výcvikové dny

Výcvikovými dny je stanoven čtvrtek od 17 hodin a sobota od 10 hodin. Výcvikové dny jsou přístupné veřejnosti.

 

Členové ZKO se mohou výcviku účastnit také ve dny, kdy probíhají kurzy (Kurz základní ovladatelnosti psa, Agility přípravka, apod.), pokud svou přítomností nenarušují chod kurzu.

 

Mimo výcvikové dny je vstup do areálu ZKO povolen na základě předchozí domluvy a souhlasu předsedy či výcvikáře. Žadatel je povinen nahlásit účastníky mimořádného výcviku jmenovitě.

 

 

V. HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ PROSTŘEDKY

 

Zdrojem finančních prostředků na krytí rozpočtu ZKO jsou především členské příspěvky, dotace a sponzorské dary.

Členský příspěvek je stanoven částkou 1000 Kč na kalendářní rok, pro mládež a důchodce 800 Kč na kalendářní rok. Členský příspěvek na další rok je splatný vždy jednorázově, zpravidla na výroční členské schůzi konané v prosinci, nejpozději však do 31.12. předchozího roku.

 

 

 1. ČLENSKÁ SCHŮZE

 

1. Schůze je usnášení schopná za přítomnosti nejméně 50% členů ZKO, 75% pro změnu rozpočtu, volbu členů výboru, vnitřního řádu ZKO, případně další závažná rozhodnutí.

2. Rozhodnutí jsou přijímána hlasováním za souhlasu prosté většiny přítomných členů, při rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas předsedy ZKO nebo pověřeného člena výboru.

3. Hlasování jsou veřejná s výjimkou:

a) hlasování o volbě a odvolání členů výboru,

b) hlasování o vyloučení člena,

c) v dalších případech na návrh člena ZKO po schválení 50% přítomných členů.

4. Členská schůze mimo jiné schvaluje:

a) vnitřní řád ZKO,

b) plán činnosti ZKO,

c) výši členských příspěvků na kalendářní rok,

d) počet brigádnických hodin a výši náhrad za neodpracované brigádnické hodiny.

 

 

 1. VÝBOR ZKO

 

Řídícím orgánem ZKO je výbor ZKO. Výbor ZKO je volen z řad členů ZKO. Každá funkce v ZKO, kterou člen vykonává je dobrovolná. Členové, kteří ji vykonávají jsou povinni tak činit zodpovědně a dle svého nejlepšího svědomí. Činí tak v souladu se zájmy a potřebami ZKO a v souladu se stanovami a předpisy ČKS. V případě, že člen nebude řádně vykonávat svou funkci, nebo hrubě poruší Stanovy ČKS či Vnitřní řád ZKO Březová u Sokolova, bude z funkce odvolán. Kontrolním orgánem je revizní komise.

 

 

Složení výboru:                                                                                 Revizní komise:

předseda                                                                                              člen revizní komise

jednatel

hospodář

pokladník

člen výboru

 

 

Výbor ZKO Březová u Sokolova byl v tomto složení zvolen na období 5 let členskou schůzí dne 10.01.2015.

 

 

 

 

Výbor mimo jiné zpracovává a výroční členské schůzi předkládá:


- zprávu o činnosti ZKO za uplynulé období včetně výsledků hospodaření,

- zprávu o činnosti výboru za uplynulé období,

- návrh plánu činnosti na další období,

- návrh na změnu Vnitřního řádu ZKO

- návrh na vyloučení člena

 

 

 1. VYLOUČENÍ ČLENA A KÁRNÉ OPATŘENÍ

 

1. Za závažné porušení povinností člena organizace , které je náležitě zjištěno, lze uložit kárné opatření formou písemné výstrahy s návrhem nápravy.

2. O uložení kárného patření rozhoduje výbor ZKO a následovně o něm informuje nejbližší členskou schůzi.

3. Před uložením kárného opatření má výbor ZKO povinnost vyzvat revizní komisi ZKO (pokud tak neučiní sama nebo pokud se na ni neobrátí člen proti kterému je kárné řízení vedeno) o prošetření situace, která je předmětem kárného řízení.

4. Revizní komise o výsledku šetření a svém stanovisku ke kárnému opatření informuje písemnou formou výbor ZKO.

5. Účelem kárného opatření je preventivní výchovné působení a dokumentace prošetřovaného jednání.

6. V případě, že nebude náprava sjednána nebo bude nadále porušován vnitřní řád, byť i v jiných bodech, bude jmenovaný doporučenou písemností vyzván k uhrazení sankce ve výši 500 Kč (+ náklady na doručení) se splatností 10 kalendářních dnů od data doručení. Pokud nebude tato částka uhrazena, členství zaniká.

7. Pokud ani tehdy nebude sjednaná náprava či bude nadále docházet k porušování tohoto řádu, bude jmenovanému doporučeně písemnou formou ukončeno členství v ZKO.

 

 Pozvánky na členské schůze budou rozesílány formou sms zprávy,  pokud to bude možné.

 

Tento Vnitřní řád ZKO Březová u Sokolova byl schválen členskou schůzí 10.01.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

za výbor ZKO č. 766 Březová u Sokolova

Eduard Kalla, předseda